Semper
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SEMPER – obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku

1. Sklep www.e-semper.pl jest prowadzony przez firmę:

PPH MJS sc

ul. Szczepankowo 91, 61-306 Poznań

tel. +48 53 55 77 669

e-mail: sklep@e-semper.pl

NIP: 782 22 58 900 REGON: 634423480

nr wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta Poznania:

23412/2003/S oraz 01801/92/S.

GIODO pod numerami 128467 oraz 128468

KONTO BANKOWE: 39 1160 2202 0000 0002 4968 5571

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu SEMPER jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. Czas realizacji podany jest w karcie produktu w pozycji „wysyłka” i dotyczy dni roboczych, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura lub paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

8. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego:

PPH MJS sc

Ul. Szczepankowo 91

61-306 Poznań

Szczegółowe informacje w niniejszym Regulaminie w punkcie 13.

9. Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego SEMPER przysługuje – na podstawie przepisów prawa - według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

PPH MJS sc

Ul. Szczepankowo 91

61-306 Poznań

Prawo do odstąpienia przysługuje Klientowi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Klienta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Zwrot dokonywany jest wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego lub płatności elektronicznych Przelewy 24.pl.

Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

PPH MJS sc

Ul. Szczepankowo 91

61-306 Poznań

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Klienta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez SEMPER świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta.

Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw, chyba że Sprzedawca w ramach odrębnych warunków promocji zgodzi się ponieść takie koszty. Sklep internetowy SEMPER standardowo realizuje zamówienia wysyłane na teren RP, krajów europejskich oraz Rosji. W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych.

11. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji zamówienia przez Sprzedającego oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedającego liczony jest od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży do momentu przekazania przez Sprzedającego przesyłki zawierającej towary przewoźnikowi. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia towaru przez przewoźnika, który prezentowany jest w zakładce: www.e-semper.pl/pl/i/Koszty-Dostawy/10

Dodatkowo termin spełnienia świadczenia zostanie podany w e-mailu potwierdzającym złożone zamówienie.

12. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

13. REKLAMACJE.

Sprzedawca ponosi wobec Kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia towaru bez wad. Sprzedawca jest zobowiązany wobec Kupującego jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną(rękojmia). Jeżeli otrzymany towar okazał się wadliwy należy niezwłocznie po zauważeniu wady wydrukować i wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w zakładce: Reklamacja_formularz.pdf

Wypełniony formularz, wadliwy produkt oraz w miarę możliwości paragon potwierdzający zakup produktu należy odesłać na adres:

PPH MJS sc

Ul. Szczepankowo 91

61-306 Poznań

Klient może dodatkowo zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wady produktu oraz informację o przesłaniu reklamacji pocztą pod adresem e-mail: sklep@e-semper.pl

Sprzedawca rozpatruje zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od otrzymania produktu.

W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez Sprzedającego, produkt zostanie odesłany do Klienta, wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Kupujący uprzywilejowany może w każdym przypadku żądać:

  1. wymiany towaru,
  2. naprawy towaru.

Dodatkowo, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:

  1. obniżeniu ceny,
  2. odstąpieniu od umowy

w sytuacji, gdy:

  • Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
  • Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
  • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego.

W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Kupujący uprzywilejowany powinien udostępnić ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Kupującego uprzywilejowanego towar na swój koszt.

Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej towarów), Kupujący uprzywilejowany niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres Szczepankowo 91, 61-306 Poznań. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.

14. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

15. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

16. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.e-semper.pl w zakładce regulamin > REGULAMIN oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia można zobaczyć w ramach swojego konta, po zalogowaniu.

17. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (REGULAMIN). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

18. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 11 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 39 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.e-semper.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje właściwy sąd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (PPH MJS sc ul. Szczepankowo 91 61-306 Poznań). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma powyższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

Wersja do druku

do góry
projekt i realizacja: Maxsote - profesjonalne sklepy internetoweoprogramowanie: Shoper
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl